Rodinné zemědělství je více než podnikání. Nejenže vytváří zisk, ale často i pečuje o krajinu, lidi a tradice. Do všech činností přináší rodinné hodnoty jako je solidarita, sdílení a předávání zkušeností.

Rodinné zemědělství je hlavní formou produkce potravin na celém světě. Má nezastupitelný význam pro stabilitu místních ekonomik, potravinovou soběstačnost i životní úroveň ve venkovských oblastech. Produkce potravin, zemědělské dovednosti a tradiční rodinné hodnoty předávané z generace na generaci, vytváření pracovních míst i pevných sociálních vazeb ve venkovské krajině – to jsou atributy, které po staletí rodiny sedláků zajišťovaly. Na kontinuitě sedláckého stavu bylo postaveno a stále z něj velkou měrou čerpá i evropské zemědělství. Přesto je rodinné zemědělství více než kdy jindy vystaveno tlakům a ohrožení.

Jak je rodinné zemědělství definováno? Jedná se o zemědělský podnik, jehož chod zajišťují rodinní příslušníci. Rodina a farma jsou propojeni a kombinují své ekonomické, environmentální, reprodukční, sociální a kulturní funkce. Rizika hospodaření nesou rodinní příslušníci. Je to činnost spojená s rodinnými hodnotami jako je solidarita, kontinuita, předávání dalším generacím a tradice. Rodinné zemědělství je často více než podnikání, je založeno na určitých postojích a tradicích.

Pozn.: definice rodinných farem jsou různorodé, tento text vychází zejména z definice FAO z roku 2013.

Proč je rodinné zemědělství důležité?

1. Základní pilíř produkce potravin

Přestože je rodinné zemědělství opomíjeno a utlačováno vládami svých zemí a komerčními zájmy soukromých firem, zůstává základním pilířem udržitelné produkce potravin a potravinové suverenity. Rodinné zemědělství zajišťuje 70% světové produkce potravin.

2. Přírodní a kulturní dědictví

Rodinné zemědělství hraje klíčovou roli v péči o krajinu a udržování biodiverzity. Zemědělci nesou kulturního dědictví každé země a regionu. Jeho potenciál v ochraně biodiverzity je obrovský. Během historie jsme vyšlechtili okolo 7 tisíc druhů rostlin, abychom naplnili své potřeby. Dnes se však komerčně pěstuje jen kolem 150 druhů. Rodinné zemědělství může sehrát klíčovou roli v zachování starých odrůd rostlin a plemen zvířat adaptovaných na místní podmínky.

3. Ekonomická stabilita

Chod 40% domácností na celém světě závisí na rodinné zemědělské činnosti. Na světě je více než 570 milionů zemědělských podniků a více než 500 milionů z nich provozují rodiny.

4. Zdroj obživy

Rodinné zemědělství poskytuje práci jak pro muže, tak pro ženy na venkově. V rozvojových zemích tvoří téměř polovinu pracovní síly v zemědělství ženy. Bohužel, velká část lidí trpících hladem jsou drobní rolníci, kteří nemají šanci se ze své produkce či z jejího prodeje uživit. 70% z více než 800 milionů podvyživených lidí žije ve venkovských oblastech rozvojových zemí.

5. Údržba krajiny

Rodinné farmy obhospodařují podstatný podíl zemědělské půdy na celém světě. Často pečují zároveň o krajinu a přírodní dědictví.

Severní a Střední Amerika: 83%

Evropa: 68%

Asie: 85%

Afrika 62%

Jižní Amerika 18%

Kdo má moc nad naším jídlem?

Koncentrace moci v zemědělství

Osiva, hnojiva, krmiva – to vše bývalo dříve součástí produkce každé farmy. Dnes se jedná o průmyslově produkované zboží v obrovském globalizovaném trhu se zemědělskými komoditami (v terminologii se už ani nejedná o jídlo, ale o předmět zisku – komoditu). Nejzranitelnější součástí tohoto soukolí jsou drobní zemědělci, kteří nesou všechna rizika. Zejména zemědělci chudého jihu jsou vystaveni obrovskému tlaku plynoucímu z koncentrace moci v produkci potravin. Jejich existence je ohrožena v mnoha směrech: patenty, zábory půdy, špatné pracovní podmínky, kolísající ceny nebo vytlačení z trhu. V Evropě také každoročně zanikají desítky tisíc rodinných hospodářství, zejména kvůli tržnímu tlaku na snižování nákladů a zvyšování cen vstupů.

Vlna koncentrace moci. V roce 1996 vlastnilo 10 největších osivářských firem necelých 30% trhu. Dnes tři největší firmy ovládají přes 50% trhu. Osiva mají větší cenu a klesá variabilita druhů na trhu. Tři nejvýznamnější osivářské firmy jsou zároveň hlavní výrobci pesticidů.

Mocní ovládají trh. Zemědělci jsou nuceni prodávat své produkty zemědělským korporacím za nízké ceny (hlavně sóju, kukuřici a obilí), protože jsou na nich závislí dodávkami osiv, pesticidů, hnojiv či krmiv.

Moc nad vším. Korporátní strategií je ovládat nejen co největší podíl na trhu, ale mít moc i vertikálně ve všech oblastech potravinového řetězce – v produkci, ale i ve zpracování, výrobě hnojiv, osiv atd.

Lobby. Vliv potravinářských koncernů na společnost roste. Tisíce lobbistů vyjednávají výhody ve prospěch svých firem a pracují ve státních institucích. Mezi největší příjemce podpory ze společné zemědělské politiky patří potravinářské giganty jako Unilever či Nestlé.

Globální byznys. To, co bylo dříve součástí koloběhu farmy (osiva, mladá zvířata, hnojiva, krmiva), je dnes globální komoditou. Můžeme tak těžko dohlédnout všechny dopady vzdálené produkce potravin na vodu, půdu, klima, zvířata a lidské zdraví.

Ceny určuje světový obchod. 85% jídla se spotřebuje poblíž místa, kde je vyprodukováno. Přesto jeho ceny ovlivňuje světový trh. Např. stejná sója může být při spekulacích na burze prodána několikrát, a tím se nebezpečně navyšuje její cena. Místní si pak nemohou dovolit tyto potraviny nakupovat.

Rodinné zemědělství v Evropě

Většinu z 12 milionů zemědělských podniků v EU tvoří rodinná hospodářství, předávaná z generace na generaci. V rámci Evropy jsou v rodinných farmách podstatné rozdíly a to nejen ve velikosti, ale i v tom, jakými zdroji disponují, jaký mají vliv na trh či jak velká je jejich konkurenceschopnost. V pestrosti evropského rodinného zemědělství hrají významnou roli také přírodní podmínky.

V současné době probíhá v Evropě obrovská vlna koncentrace moci v zemědělství, díky níž jsou každý rok desetitisíce drobných zemědělců vytlačeni ze zemědělské činnosti velkými korporacemi.

Hlavní hrozby pro rodinné zemědělství v Evropě

– nedostatečný kapitál oproti velkým komerčním podnikům

– nesnadný přístup na trh, často kvůli slabé pozici při vyjednávání

– nesnadný přístup k půdě

– stárnoucí populace

– nepřiměřená administrativní zátěž

Rodinné zemědělství v ČR

Násilná kolektivizace v padesátých letech přerušila nenávratně kontinuitu po století existujícího selského stavu. To, co komunisté zničili za jedinou dekádu, se nesmazatelně odráží nejen ve vzhledu venkovské krajiny, ale i ve způsobu myšlení zemědělců dodnes. Přerušení kontinuity vztahu k půdě se nadále prohlubuje. Bývalá JZD se v 90. letech často transformovala na komerční subjekty, které hospodaří na ticích pronajatých hektarů. Ale najdeme i mnoho sedláků, kteří svá hospodářství obnovili a vznikají i zcela nová hospodářství, která na zpřetrhanou tradici sedláctví navazují.

Pokusíme-li se zjistit, kolik u nás rodinných farem vůbec je a jaký mají hospodářský význam, ukáže se, že pro českou administrativu pojem rodinná farma prakticky neexistuje. Přesto většině z nás připadá jaksi samozřejmý a lidé si je spojují s hodnotami, jako je solidarita, sdílení či předávání tradic. O pozitivním hodnocení drobného či rodinného zemědělství vypovídá i rostoucí obliba farmářských produktů, trhů anebo bedýnek. Právě drobní sedláci, a obzvláště faremní zpracovatelé, v poslední době vytváří a výrazně zlepšují image českého venkova i českých potravin.

ČR v číslech:

V EU patříme mezi země s největší průměrnou výměrou zemědělských podniků. Průměrná výměra zemědělského subjektu je více než 150 ha, u fyzických osob je to něco přes 50 ha.

V České republice je 61 % malých zemědělských podniků, 32 % podniků střední velikosti a nejméně početná je skupina velkých zemědělských podniků (7 %).

Velké podniky obhospodařují téměř 65 % zemědělského půdního fondu ČR a podílí se více než 80 % na celkovém počtu chovaných hospodářských zvířat.

Nejpočetněji zastoupená skupina malých zemědělských subjektů, většinou podniků fyzických osob, hospodaří na necelých 6 % zemědělské půdy ČR s podílem 4 % z celkového počtu chovaných hospodářských zvířat.

Zemědělské subjekty v ČR vlastní pouze 22 % z hospodářské půdy, na které hospodaří. Čím menší zemědělský podnik, tím větší podíl vlastní půdy a naopak.

Pouze 128 z 19 781 subjektů fyzických osob má faremní zpracování (0,6 %) a pouze 171 z 3 008 subjektů právnických osob (5,5 %).

Jaké je zastoupení zemědělských podniků u nás?

Co mohu dělat?

Najít svou cestu k potravinové suverenitě…

Zdroje:

Analýza Evropské komise: Rodinné zemědělství v Evropě: problémy a vyhlídky, 2014. Online: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/529047/IPOL-AGRI_NT(2014)529047_EN.pdf

FAO: 2014 Mezinárodní den rodinného zemědělství. Webové stránky: http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/230925/

EcoNexus & Berne Declaration:  Agropoly: Jak hrstka korporací ovládá produkci potravin, 2013. Online: http://www.econexus.info/publication/agropoly-handful-corporations-control-world-food-production

Kateřina Čapounová: Jsou rodinné farmy v Čechách zázrak? Pro časopis Zemědělec, 2014. Online: http://www.ctpez.cz/cz/clanky/jsou-rodinne-farmy-v-cechach-zazrak

Stránky Evropské komise o rodinném zemědělství: http://ec.europa.eu/agriculture/family-farming/index_en.htm

Slow food, José Graziano da Silva: Rodinné zemědělství pro lepší život, 2014. Online: http://slowfood.com/international/food-for-thought/focus/230319/family-farming-for-a-better-life-/q=26F77A

Agrarian Justice: Držba půdy v Evropě, 2014. Online: http://www.tni.org/eulandgraphic

Leták ke stažení v pdf zde: